top of page

International Advisory Committee

​▶International Panel Memebrs (12)

​▶Tomáš Mocek (HiLASE, Czech Republic)

​▶Yongxiang Hu (Shanghai Jiao Tong University, China)

​▶Shikun Zou (Avic Manufacturing Technology Institute, China)

​▶Chang Ye (Huazhong University of Science and Technology, China)

bottom of page